مهندسی متالورژِی
1396/4/14 چهارشنبه

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

-------- 

جدول تطبیق

132111

 مهندسی مواد و متالورژی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) 

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131516

مهندسی متالورژی صنعتی (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) 

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

بيشتر