مهندسی پزشکی
1396/4/14 چهارشنبه

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

 -------------

جدول تطبیق

131813

مهندسی پزشکی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

131810

مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

131811

مهندسی پزشکی گرایش بالینی (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

131812

مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک (مخصوص ورودیهای 94 وقبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

بيشتر