ماشين هاي كشاورزي
1395/4/1 سه‌شنبه

بخش علمی علوم کشاورزی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

141120

مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون (مخصوص ورودیهای 86 تا 92)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

141510

مهندسی کشاورزی– مکانیزاسیون کشاورزی (فقط مخصوص ورودیهای 92)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

141534

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی (مخصوص ورودیهای 93 تا 95)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

141511

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد )

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع

جدول تطبیق

بيشتر