مهندسی خودرو و هوافضا
1395/4/1 سه‌شنبه

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

 

جدول تطبیق

131512

مهندسی خودرو

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع 

جدول تطبیق

131514

مهندسی هوا فضا 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع 

جدول تطبیق

بيشتر