مهندسی عمران
1395/4/1 سه‌شنبه

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

 

جدول تطبیق

131316

مهندسی عمران

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع

جدول تطبیق

131312

مهندسی عمران- نقشه برداری (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع

جدول تطبیق

131323

مهندسی نقشه برداری (مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن) 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع

جدول تطبیق

بيشتر