مهندسی نفت
1395/4/1 سه‌شنبه

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

 

جدول تطبیق

131712

مهندسی نفت- صنایع نفت

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع

جدول تطبیق

131720

مهندسی نفت- طراحی فرایند های صنایع نفت

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع 

جدول تطبیق

131725

مهندسی نفت (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع

جدول تطبیق

بيشتر