مهندسی راه آهن
1395/4/1 سه‌شنبه

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

 

جدول تطبیق

132011

مهندسی راه آهن- بهره برداری 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع 

جدول تطبیق

132012

مهندسی راه آهن -جریه

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع 

جدول تطبیق

132010

مهندسی راه آهن -خط و سازه های ریلی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

  وضعیت منابع

جدول تطبیق

132013

مهندسی راه آهن (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع

جدول تطبیق

بيشتر