مهندسی پزشکی
1395/4/1 سه‌شنبه

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

 

جدول تطبیق

131810

مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال   (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع

جدول تطبیق

131811

مهندسی پزشکی گرایش بالینی   (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع 

جدول تطبیق

131812

مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک   (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع

جدول تطبیق

131813

مهندسی پزشکی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن) 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع 

جدول تطبیق

بيشتر