جغرافیا
1395/3/31 دوشنبه

بخش علمی علوم اجتماعی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

121647

جغرافیا و برنامه ریزی شهری(مخصوص ورودیهای 88و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

121665

جغرافیا و برنامه ریزی شهری(مخصوص ورودیهای 89و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

121640

جغرافیا انسانی گرایش شهری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

121610

جغرافیا انسانی گرایش روستایی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع

جدول تطبیق

121641

جغرافیا طبیعی گرایش اقلیم شناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع

جدول تطبیق

121642

جغرافیا طبیعی گرایش ژئومورفولوژی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121664

جغرافیا برنامه ریزی روستایی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

121666

آب و هوا شناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

121667

ژئومورفولوژی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

121617

جغرافیا (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع

جدول تطبیق

بيشتر