علوم اقتصادی

بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

122126

علوم اقتصادی(مخصوص وردیهای 95و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

122110

علوم اقتصاد نظری (مخصوص وردیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

122113

علوم اقتصاد نظری (مخصوص وردیهای 86 تا 95)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

بيشتر