الهیات و معارف اسلامی
1395/3/31 دوشنبه

بخش علمی الهیات و علوم اسلامی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

122059

الهیات – گرایش ادیان و عرفان(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122060

الهیات – گرایش تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی (مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع

جدول تطبیق

122061

الهیات – گرایش علوم قرآن حدیث(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

122062

الهیات – گرایش فلسفه کلام (مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع

جدول تطبیق

122063

الهیات – گرایش فقه و مبانی حقوق (مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

122018

علوم قرآن وحدیث (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122019

ادیان و عرفان(مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122021

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122022

فقه و مبانی حقوق اسلامی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122023

فلسفه و کلام اسلامی(مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع

جدول تطبیق

 

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی (کارشناسی ناپیوسته)

لیست ارائه دروس

---------------

 --------

جدول تطبیق

122074

آموزش دینی عربی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

------------

122015

تربیت معلم قرآن کریم

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع

---------------

بيشتر