علوم کامپیوتر

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

---------- 

جدول تطبیق

111910

علوم کامپیوتر(مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع 

جدول تطبیق

151114

علوم کامپیوتر(مخصوص ورودیهای 86 تا 89 )

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

111910

علوم کامپیوتر(مخصوص ورودیهای 89 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

1