حقوق
1399/6/2 یکشنبه

 بخش علمي الهيات و علوم اسلامي سال تحصيلي (1400-1399)

کد رشته

رشته های کارشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

-----------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

-------------

جدول تطبيق

122310

حقوق (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

حقوق (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق