زبان انگلیسی
1399/6/2 یکشنبه

بخش علمي ادبيات و زبانهاي خارجه سال تحصيلي (1400-1399)

کد رشته

رشته های کاشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

--------------

لیست دروس عمومی (کارشناسی)

ليست ارائه دروس

--------------

------------

جدول تطبيق

122510

زبان ادبيات انگليسي(مخصوص وروديهاي 89 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

زبان ادبيات انگليسي (مخصوص وروديهاي 88 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

121210

مترجمي زبان انگليسي (مخصوص وروديهاي 97 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

مترجمي زبان انگليسي(مخصوص وروديهاي 96 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

رشته های کارشناسی ناپیوسته

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

---------

لیست دروس عمومی (کارشناسی ناپیوسته)

ليست ارائه دروس

--------------

---------------

جدول تطبيق

122514

آموزش زبان انگليسي(مخصوص وروديهاي 91 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

آموزش زبان انگليسي(مخصوص وروديهاي 90 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم