زبان ادبیات فارسی و زبان ادبیات عربی
1399/6/2 یکشنبه

بخش علمي ادبيات و زبانهاي خارجه سال تحصيلي (1400-1399)

کد رشته

رشته های کاشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم 

جدول تطبيق

--------------

لیست دروس عمومی (کارشناسی)

ليست ارائه دروس

--------------

------------

جدول تطبيق

121320

زبان ادبيات فارسي (مخصوص وروديهاي 92 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

زبان ادبيات فارسي (مخصوص وروديهاي 91 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

123014

زبان ادبيات عربی (مخصوص وروديهاي 90 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

123011

زبان ادبيات عرب (مخصوص وروديهاي 89 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم