علوم اجتماعی
1399/6/2 یکشنبه

بخش علمي علوم اجتماعي سال تحصيلي (1400-1399)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

-------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

---------

جدول تطبيق

122224

جامعه شناسی (مخصوص ورودیهای 97 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

122222

برنامه ریزی اجتماعی و تعاون

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

122215

پژوهشگري اجتماعي (مخصوص ورودیهای 95 و 96)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

122230

علوم اجتماعي(پژوهشگري علوم اجتماعي) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

122216

تعاون و رفاه اجتماعي (مخصوص ورودیهای 95)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

122220

علوم اجتماعي (تعاون و رفاه اجتماعي) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

122219

مددكاري اجتماعي (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

122258

علوم اجتماعي (مددكاري اجتماعي) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

122259

علوم اجتماعي(برنامه ريزي اجتماعي و رفاه)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

122218

روزنامه نگاري(مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

122260

علوم ارتباطات اجتماعي– گرايش روزنامه نگاري(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

122217

روابط عمومي (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

122261

علوم ارتباطات اجتماعي– گرايش روابط عمومي(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق