مهندسی معماری و شهر سازی

بخش علمی هنر و معماری سال تحصیلی (1400-1399)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

------------

جدول تطبیق

181310

مهندسی شهرسازی(مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

مهندسی شهرسازی (مخصوص ورودیهای 92 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

181410

مهندسی معماری (مخصوص ورودیهای90 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

112010

مهندسی معماری (مخصوص ورودیهای 89 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول