صنایع دستی- ارتباط تصویری- عکاسی
1399/6/2 یکشنبه

بخش علمی هنر و معماری سال تحصیلی (1400-1399)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

---------------

جدول تطبیق

181030

صنایع دستی(مخصوص ورودیهای90 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

122610

صنایع دستی(مخصوص ورودیهای 89 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

181214

ارتباط تصویری(مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181210

ارتباط تصویری گرایش ارتباط تصویری (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181211

عکاسی(مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

عکاسی(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق