کتابت و نگارگری- طراحی پارچه و لباس
1399/6/2 یکشنبه

بخش علمی هنر و معماری سال تحصیلی (1400-1399)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

-------------

جدول تطبیق

181011

کتابت و نگارگری (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

خوشنویسی

طراحی سنتی و تذهیب

نگارگری

خوشنویسی

طراحی سنتی و تذهیب

نگارگری

جدول تطبیق

181025

کتابت و نگارگری- گرایش خوشنویسی(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181026

کتابت ونگارگری گرایش طراحی سنتی وتذهیب(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181027

کتابت و نگارگریگرایش نگارگری(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181028

کتابت و نگارگری گرایش خیالی نگارگری(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181031

طراحی پارچه (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181029

طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی چاپ پارچه (مخصوص ورودیهای 90 تا 95)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

171216

طراحی پارچه و لباس (مخصوص ورودیهای 89 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم