هنرهای اسلامی و صناعی
1399/6/2 یکشنبه

 بخش علمی هنر و معماری سال تحصیلی (1400-1399)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-----

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

----------

جدول تطبیق

181032

هنر اسلامی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

هنر و صنایع فلز

نگارگری

هنر و صنایع چوب

هنر و صنایع فلز

نگارگری

هنر و صنایع چوب

جدول تطبیق

181012

هنر اسلامی گرایش سفال (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181013

هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع فلز(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181014

هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع چوپ(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181015

هنر اسلامی گرایش شیشه (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181016

هنر اسلامی گرایش نگارگری(مخصوص ورودیهای 90 تا 95)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

171214

هنراسلامی گرایش نگارگری(مخصوص ورودیهای 89 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

181033

هنرهای صناعی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

سفال

منبت و معرق

سفال

منبت و معرق

جدول تطبیق

181017

هنرهای صناعی گرایش آبگینه(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181018

هنرهای صناعی-گرایش سفال(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181019

هنرهای صناعی گرایش فلز(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181020

هنرهای صناعی-گرایش کاشی(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181021

هنرهای صناعی گرایش منبت ومعرق(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181022

هنرهای صناعی-گرایش نساجی سنتی(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق