مهندسی آب - منابع طبیعی - آبادانی روستا ها و علوم و مهندسی محیط زیست
1399/6/2 یکشنبه

بخش علمي علوم كشاورزي سال تحصيلي (1400-1399)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

-------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

--------------

جدول تطبيق

141136

علوم و مهندسی محیط زیست

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

141122

مهندسي مديريت و آباداني روستا ها

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

141124

مهندسي منابع طبيعي- محيط زيست

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

141411

علوم و مهندسی آب (مخصوص ورودیهای 98 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

علوم و مهندسی آب (مخصوص ورودیهای 93 تا 98)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

141410

مهندسی کشاورزی– آب (فقط مخصوص ورودیهای 92)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

141123

مهندسي كشاورزي- آب و خاك(مخصوص ورودیهای 86 تا 92)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق