علوم کشاورزی- علوم دامی- ماشینهای کشاورزی
1399/6/2 یکشنبه

بخش علمي علوم كشاورزي سال تحصيلي (1400-1399)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

-------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

---------------

جدول تطبيق

141511

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي(مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

141534

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي خوشه انرژي(مخصوص ورودیهای 93 و 94)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

141510

مهندسي كشاورزي– مكانيزاسيون کشاورزی(فقط مخصوص ورودیهای 92)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

141120

مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون(مخصوص ورودیهای 86 تا 92)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

141146

علوم دامي (مخصوص ورودیهای 99 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیقجدول تطبيق

علوم دامي (مخصوص ورودیهای 97 تا 99)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

141137

مهندسي علوم دامي (مخصوص ورودیهای 95 و 96)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

141125

مهندسي كشاورزي علوم دامي(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

141121

مهندسي علوم كشاورزي

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

رشته کارشناسی ناپیوسته

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال اول

جدول تطبيق

--------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

-----------------

--------------

جدول تطبيق

141127

مهندسي توليدات دامي

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق