علوم و صنایع غذایی - شیلات- زارعت- ژنتیک گیاهی
1399/6/2 یکشنبه

بخش علمي علوم كشاورزي سال تحصيلي (1400-1399)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

-------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

--------------

جدول تطبيق

141119

علوم و مهندسی صنایع غذایی(مخصوص ورودیهای 98 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

علوم و مهندسی صنایع غذایی(مخصوص ورودیهای 93 تا 98)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

141132

مهندسي كشاورزي- علوم وصنايع غذايي (مخصوص ورودیهای 92 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

141142

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

141141 علوم و مهندسی شیلات (مخصوص ورودیهای 96 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق

141135

مهندسی شیلات (مخصوص ورودیهای 95)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

141131

مهندسي شيلات گرايش تكثير و پرورش آبزيان(مخصوص ورودیهای 94 وقبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

141138

مهندسی زراعت و اصلاح نباتات (فقط مخصوص ورودیهای 95)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

141133

مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم