اقتصاد کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی
1399/6/2 یکشنبه

بخش علمي علوم كشاورزي سال تحصيلي (1400-1399)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

-------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

-------------

جدول تطبيق

141314

اقتصاد کشاورزی

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

141313

مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی (مخصوص ورودیهای 93و 94)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

141126

مهندسي كشاورزي- اقتصاد كشاورزي (مخصوص ورودیهای 86 تا93)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق
جدول تطبيق

112110

مهندسي كشاورزي- اقتصاد كشاورزي(مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

141145

ترویج وآموزش کشاورزی پایدار (مخصوص ورودیهای 96و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

141139

ترویج و آموزش کشاورزی(مخصوص ورودیهای 95)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

141134

مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی (مخصوص ورودیهای 94)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

141130

مهندسي كشاورزي- ترويج و آموزش كشاورزي گرايش زراعت

(مخصوص ورودیهای 93 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق