علوم تربیتی
1399/6/2 یکشنبه

بخش علمي علوم تربیتی و روانشناسی سال تحصيلي (1400-1399)

کد رشته

رشته های کارشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

-------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

--------------

جدول تطبيق

121130

علوم تربيتي (مخصوص وروديهاي 95 و بعد)

ليست ارائه دروس

پيش دبستاني و دبستاني

مديريت برنامه ريزي آموزشي

تکنولوژی آموزشی

آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه آموزش

پيش دبستاني و دبستانی

مديريت برنامه ريزي آموزشي

تکنولوژی آموزشی

آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه آموزش

جدول تطبيق

121172

علوم تربيتي گرايش مديريت برنامه ريزي آموزشي

(مخصوص وروديهاي 86 تا 94)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

121120

علوم تربيتي گرايش مديريت برنامه ريزي آموزشي

(مخصوص وروديهاي 85 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

121171

علوم تربيتي گرايش پيش دبستاني و دبستاني

(مخصوص وروديهاي 86 تا 94)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

121110

علوم تربيتي گرايش پيش دبستاني و دبستاني

(مخصوص وروديهاي 85 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

کد رشته

رشته های کارشناسی ناپیوسته

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

وضعيت منابع

جدول تطبيق

------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

-------------

جدول تطبيق

121142

آموزش وپرورش ابتدايي

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

121177

امور تربيتي

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

121176

آموزش حرفه وفن

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق