مدیریت
1399/6/1 شنبه

بخش علمي مديريت، اقتصاد و حسابداري سال تحصيلي (1400-1399)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

---------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

----------

جدول تطبيق

121886

مديريت بیمه

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

121880

مدیریت امور بانکی

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

121883

مدیریت امورگمرکی

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

121887

گردشگری

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

121832

جهانگردي (فقط مخصوص ورودیهای 96)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

123911

مديريت جهانگردي (مخصوص ورودیهای 86 تا 95)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

121843

مديريت جهانگردي (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

121810

مديريت دولتي (مخصوص ورودیهای 94 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

مديريت دولتي (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

123411

مديريت دولتي (مخصوص ورودیهای 86 تا 93)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

121845

مديريت صنعتي(مخصوص ورودیهای 94 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

مديريت صنعتي(مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

123811

مديريت صنعتي (مخصوص ورودیهای 86 تا 93)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

121820

مديريت بازرگاني (مخصوص ورودیهای 94 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

مديريت بازرگاني (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

123511

مديريت بازرگاني (مخصوص ورودیهای 86 تا 93)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

بيشتر