مهندسی مکانیک - پزشکی
1399/6/1 شنبه

بخش علمي فني مهندسي سال تحصيلي (1400-1399)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

---

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

------------

----------

جدول تطبیق

131813

مهندسي پزشكي (مخصوص ورودیهای 97 و بعد)

ليست ارائه دروس

بيومتريال

باليني

بيوالکتریک

بيومتريال

باليني

بيوالکتریک

جدول تطبیق

مهندسي پزشكي (مخصوص ورودیهای 95 و 96)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131810

مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131811

مهندسي پزشكي گرايش باليني (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131812

مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131517

مهندسي مكانيك (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

ليست ارائه دروس

حرارت و سیالات

ساخت و تولید

جامدات

خودرو

حرارت و سیالات

ساخت و تولید

جامدات

خودرو

جدول تطبیق

131510

مهندسي مكانيك گرايش حرارت وسيالات (مخصوص ورودیهای 94 وقبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

131513

مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد (مخصوص ورودیهای 94 وقبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

131515

مهندسي مكانيك گرايش جامدات(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم