مهندسی عمران- اجرایی –پروژه و صنایع
1399/6/1 شنبه

بخش علمي فني مهندسي سال تحصيلي (1400-1399)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

--------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

------------

------------

جدول تطبیق

131316

مهندسي عمران

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131323

مهندسي نقشه برداری (مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131312

مهندسي عمران- نقشه برداری (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)  

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131112

مهندسی مديريت اجرايي 

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131212

مهندسی مديريت پروژه

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131412

مهندسي صنايع (مخصوص ورودیهای 92 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

112215

مهندسي صنايع (مخصوص ورودیهای 86 الی 91)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

112211

مهندسي صنايع (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق