مهندسی نفت و متالوژِی
1399/6/1 شنبه

بخش علمي فني مهندسي سال تحصيلي (1400-1399)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

--------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

-----------

----------

جدول تطبیق

131725

مهندسي نفت (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

ليست ارائه دروس

صنايع نفت

طراحي فرايند هاي صنايع نفت

صنايع نفت

طراحي فرايند هاي صنايع نفت

جدول تطبیق

131712

مهندسي نفت- صنايع نفت(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131720

مهندسي نفت- طراحي فرايند هاي صنايع نفت

(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131516

مهندسي متالورژي صنعتي (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

132111

مهندسي مواد و متالورژي (مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق