مهندسی شیمی و پلیمر

بخش علمي فني مهندسي سال تحصيلي (1400-1399)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

--------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

------------

جدول تطبیق

131715

مهندسي شيمي (مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

131710

مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي (مخصوص ورودیهای 92 وقبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

131713

مهندسي شيمي گرايش صنايع پالايش،پتروشيمي وگاز

(مخصوص ورودیهای 92 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

131724

مهندسي پليمر (مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)

ليست ارائه دروس

صنايع پليمر

تكنولوژي علوم رنگ

جدول تطبیق

131714

مهندسي پليمر– صنايع پليمر (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) 

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

131716

مهندسي پليمر– تكنولوژي علوم رنگ (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) 

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

بيشتر