مهندسی راه آهن- خودرو و هوافضا
1399/6/1 شنبه

بخش علمي فني مهندسي سال تحصيلي (1400-1399)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

--------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

------------

---------

جدول تطبیق

132013

مهندسي راه آهن (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

132010

مهندسي راه آهن-خط و سازه هاي ريلي 
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

132011

مهندسي راه آهن- بهره برداري (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

132012

مهندسي راه آهن– جريه (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131512

مهندسي خودرو (مخصوص ورودیهای 95 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131514

مهندسي هوا فضا- هوا فضا

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

بيشتر