مهندسی کامپیوتر
1399/6/1 شنبه

بخش علمي فني مهندسي سال تحصيلي (1400-1399)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

--------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

------------

-----------

جدول تطبیق

132217

مهندسی کامپیوتر (مخصوص ورودیهای 97 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

مهندسی کامپیوتر (مخصوص ورودیهای 95 و 96)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

132210

مهندسي كامپيوتر گرایش نرم افزار (مخصوص ورودیهای 93 و 94)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

151113

مهندسي كامپيوتر نرم افزار (مخصوص وروديهاي 86 تا 93)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

111510

مهندسي كامپيوتر (نرم افزار) (مخصوص ورودیهای 86 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

151115

مهندسي كامپيوتر(سخت افزار) (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) 

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

132211

مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری

(مخصوص ورودیهای 93 و 94)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

132213

مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات(مخصوص ورودیهای 93 و 94)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

151112

مهندسي فناوري اطلاعات (مخصوص وروديهاي 86 تا 93)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

111512

مهندسي فناوري اطلاعات (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

151116

مهندسی رباتیک (مخصوص ورودیهای 94)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

مهندسي رباتيك  (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) 

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

132212

مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن(مخصوص ورودیهای 93)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق