علوم کامپیوتر
1399/6/1 شنبه

بخش علمي علوم پايه سال تحصيلي (1400-1399)

کد رشته

رشته های کارشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

----------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

--------------

جدول تطبيق

111910

علوم كامپيوتر (مخصوص وروديهاي 89 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

علوم كامپيوتر (مخصوص وروديهاي 85 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

151114

علوم كامپيوتر (مخصوص وروديهاي 86 تا 88 )

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم