آمار و ریاضی
1399/6/1 شنبه

بخش علمي علوم پايه سال تحصيلي (1400-1399)

کد رشته

رشته های کارشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال اول

جدول تطبيق

------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

---------------

جدول تطبيق

111710

آمار (مخصوص ورودیهای 96 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

آمار (مخصوص ورودیهای 88 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

111713

آمار و كاربردها (مخصوص ورودیهای 89 تا 95)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

111132

رياضيات و كاربردها (مخصوص ورودیهای 89 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

111120

رياضي( محض) (مخصوص ورودیهای 88 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

111130

رياضي (كاربردي) (مخصوص ورودیهای 88 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

-------

رشته های کارشناسی ناپیوسته

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

------------

جدول تطبيق

111131

آموزش رياضي

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق