زبان ادبيات فارسي
1398/5/22 سه‌شنبه

بخش علمي ادبيات و زبانهاي خارجه سال تحصيلي (99-98)

کد رشته

رشته های کاشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

--------------

لیست دروس عمومی (کارشناسی)

ليست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبيق

121320

زبان ادبيات فارسي (مخصوص وروديهاي 92 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

زبان ادبيات فارسي (مخصوص وروديهاي 91 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبيق

بيشتر