اقتصاد کشاورزی
1398/5/22 سه‌شنبه

بخش علمي علوم كشاورزي سال تحصيلي (99-98)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

-------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

------------ 

جدول تطبيق

141314

اقتصاد کشاورزی (مخصوص ورودیهای 95و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

141313

مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی (مخصوص ورودیهای 93و 94)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

141126

مهندسي كشاورزي-اقتصاد كشاورزي (مخصوص ورودیهای 86 تا93)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

112110

مهندسي كشاورزي- اقتصاد كشاورزي(مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

بيشتر