مهندسی محیط زیست
1398/5/22 سه‌شنبه

بخش علمي علوم كشاورزي سال تحصيلي (99-98)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

-------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

------------ 

جدول تطبيق

141136

علوم و مهندسی محیط زیست

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبيق

141122

مهندسي مديريت و آباداني روستا ها

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

141124

مهندسي منابع طبيعي- محيط زيست

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبيق

بيشتر