نقاشی و مرمت
1398/5/22 سه‌شنبه

بخش علمی هنر و معماری سال تحصیلی (99-98)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

------------

جدول تطبیق

181213

نقاشی(مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

181212

نقاشی گرایش نقاشی عمومی (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

181510

مرمت بناهای تاریخی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

بيشتر