هنر اسلامی
1398/5/22 سه‌شنبه

 بخش علمی هنر و معماری سال تحصیلی (99-98)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-----

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

------------

جدول تطبیق

181032

هنر اسلامی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

هنر و صنایع فلز

 

نگارگری

هنر و صنایع چوپ
 

 هنر و صنایع فلز

نگارگری

هنر و صنایع چوپ

 جدول تطبیق

181012

هنر اسلامی گرایش سفال (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181013

هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع فلز(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

181014

هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع چوپ(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

181015

هنر اسلامی گرایش شیشه (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

181016

هنر اسلامی گرایش نگارگری(مخصوص ورودیهای 90 تا 95)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

171214

هنراسلامی گرایش نگارگری(مخصوص ورودیهای 89 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

بيشتر