شيمي
1398/5/20 یکشنبه

بخش علمي علوم پايه سال تحصيلي (99-98)

کد رشته

رشته های کارشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

---------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

-------------- 

جدول تطبيق

111440

شيمي (كاربردي) (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

شيمي (كاربردي) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

111420

شيمي (محض) (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

شيمي (محض) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

بيشتر