مهندسي پزشكي
1398/5/20 یکشنبه

بخش علمي فني مهندسي سال تحصيلي (98-99)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

------------

 

جدول تطبیق

131813

مهندسي پزشكي (مخصوص ورودیهای 97 و بعد)

ليست ارائه دروس

بيومتريال

 

باليني

 

بيوالکتریک

 

بيومتريال

باليني

 بيوالکتریک

جدول تطبیق

مهندسي پزشكي (مخصوص ورودیهای 95 و 96)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

131810

مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131811

مهندسي پزشكي گرايش باليني (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131812

مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

بيشتر