مهندسي شيمي
1398/5/20 یکشنبه

بخش علمي فني مهندسي سال تحصيلي (99-98)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

--------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

------------

---------

جدول تطبیق

131715

مهندسي شيمي (مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131710

مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي (مخصوص ورودیهای 92 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131713

مهندسي شيمي گرايش صنايع پالايش،پتروشيمي وگاز

(مخصوص ورودیهای 92 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

بيشتر