علوم اجتماعی

بخش علمی علوم اجتماعی سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 ------------

جدول تطبیق

122224

جامعه شناسی (مخصوص ورودیهای 97 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

122222

برنامه ریزی اجتماعی و تعاون

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

122215

پژوهشگری اجتماعی (مخصوص ورودیهای 95 و 96)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

122230

علوم اجتماعی(پژوهشگری علوم اجتماعی) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

122216

تعاون و رفاه اجتماعی (مخصوص ورودیهای 95)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

122220

علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

122219

مددکاری اجتماعی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

122258

علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

122259

علوم اجتماعی(برنامه ریزی اجتماعی و رفاه)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

122218

روزنامه نگاری(مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

122260

علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

122217

روابط عمومی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

122261

علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روابط عمومی(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

بيشتر