جغرافیا

بخش علمی علوم اجتماعی سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

121617

جغرافیا (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

 

برنامه ریزی شهری

 

برنامه ریزی روستایی

 

آب و هوا شناسی

 

ژئووفولوژی

 

 برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی روستایی

آب و هواشناسی

ژئومورفولوژی

جدول تطبیق

121665

جغرافیا و برنامه ریزی شهری (مخصوص ورودیهای 89 تا 95)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

121664

جغرافیا برنامه ریزی روستایی(مخصوص ورودیهای 89 تا 95)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

121666

آب و هوا شناسی(مخصوص ورودیهای 89 تا 95)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

121667

ژئووفولوژی(مخصوص ورودیهای 89 تا 95)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

121647

جغرافیا و برنامه ریزی شهری(مخصوص ورودیهای 88 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

121640

جغرافیا انسانی گرایش شهری(مخصوص ورودیهای 88 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

121610

جغرافیا انسانی گرایش روستایی(مخصوص ورودیهای 88 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

121641

جغرافیا طبیعی گرایش اقلیم شناسی(مخصوص ورودیهای 88 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

121642

جغرافیا طبیعی گرایش ژئوموفولوژی(مخصوص ورودیهای 88 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

بيشتر