مهندسی متالوژی

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

---------- 

جدول تطبیق

131516

مهندسی متالورژی صنعتی (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

132111

مهندسی مواد و متالورژی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

بيشتر