مهندسي راه آهن

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

--------- 

جدول تطبیق

132013

مهندسی راه آهن (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

132010

مهندسی راه آهن - خط و سازه های ریلی

(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

132011

مهندسی راه آهن- بهره برداری (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

132012

مهندسی راه آهن -جریه(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

بيشتر