هنرهای صناعی

بخش علمی هنر و معماری سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

------------

جدول تطبیق

181033

هنرهای صناعی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

سفال

 

منبت و معرق

 

سفال

منبت و معرق 

جدول تطبیق

181017

هنرهای صناعی- گرایش آبگینه(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181018

هنرهای صناعی- گرایش سفال(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

181019

هنرهای صناعی- گرایش فلز(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181020

هنرهای صناعی- گرایش کاشی(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181021

هنرهای صناعی- گرایش منبت ومعرق(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181022

هنرهای صناعی- گرایش نساجی سنتی(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

بيشتر