زبان و ادبیات فارسی

بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته های کاشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی (کارشناسی)

لیست ارائه دروس

--------------

 -------------

جدول تطبیق

121320

زبان ادبیات فارسی (مخصوص ورودیهای 92 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

121320

زبان ادبیات فارسی (مخصوص ورودیهای 91 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

بيشتر