مهندسی نفت

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

---------- 

جدول تطبیق

131725

مهندسی نفت (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول


صنایع نفت

طراحی فرایندهای صنایع نفت

جدول تطبیق

131712

مهندسی نفت- صنایع نفت

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

131720

مهندسی نفت- طراحی فرایند های صنایع نفت

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

بيشتر