مهندسی کامپیوتر

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

---------- 

جدول تطبیق

132217

مهندسی کامپیوتر (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

111510

مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)  (مخصوص ورودیهای 86 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم


جدول تطبیق

جدول تطبیق

151113

مهندسی کامپیوتر نرم افزار(چندبخشی) (مخصوص ورودیهای 86 تا 93)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

132210

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (مخصوص ورودیهای 93 و 94)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

151115

مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)  (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) 

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

132211

مهندسی کامپیوتر  گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

(مخصوص ورودیهای 93 و 94)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

132213

مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات(مخصوص ورودیهای 93 و 94)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

151112

مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) (مخصوص ورودیهای 86 تا 93)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم


جدول تطبیق


جدول تطبیق

111512

مهندسی فناوری اطلاعات (مخصوص ورودیهای 86 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

151116

مهندسی رباتیک  (مخصوص ورودیهای 94)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

151116

مهندسی رباتیک  (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) 

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

132212

مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن(مخصوص ورودیهای 93)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

بيشتر